Wet en regelgeving

Wet en regelgeving

Wet en regelgeving

Wachtlijst
Toolsz to Touch kent geen wachtlijst (laatste update oktober 2020)

Kwaliteitsstatuut
Vanaf 1 januari 2017 is elke zorginstelling verplicht een kwaliteitsstatuut op te stellen en voor cliënten inzichtbaar te maken. Wilt u het kwaliteitsstatuut van Toolsz to Touch inzien, vraag er dan naar bij uw behandelaar.

BIG-register
Mw. drs. Y.G. van der Geld staat als radiotherapeut-oncoloog ingeschreven in het BIG-register (BIG nr. 89053505501). Kijk voor meer informatie op de website van het BIG-register.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Privacy Statement
Mw. drs. Y.G. van der Geld/Toolsz to Touch praktijk voor seksuologie (hierna: Toolsz to Touch) gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78544718, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Toolsz to Touch met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Toolsz to Touch gegevens verwerkt:
• (potentiële) patiënten
• bezoekers van de website www.toolsztotouch.nl;
• evt. deelnemers aan bijeenkomsten van Toolsz to Touch;
• evt. sollicitanten, ingehuurde medewerkers of ingehuurde zzp-ers;
• alle overige personen die met Toolsz to Touch contact opnemen of van wie Toolsz to Touch persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens
Toolsz to Touch verwerkt persoonsgegevens die:
• een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
• met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
• tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Toolsz to Touch zijn gegenereerd.

Doeleinden verwerking
Toolsz to Touch verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
• het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
• het verbeteren van de website www.toolsztotouch.nl of het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

Rechtsgrond
Toolsz to Touch verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
• toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
• uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
• een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
• een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers
Toolsz to Touch kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Toolsz to Touch persoonsgegevens verwerken. Toolsz to Touch sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden
Toolsz to Touch deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Toolsz to Touch deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Uw behandelaar is gebonden aan het beroepsgeheim, zoals in de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst) staat beschreven, en is verplicht zich aan de Beroepscode voor Artsen te houden. U kunt deze beroepscode vinden op de website van de KNMG (https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/gedragsregels-van-artsen.htm).

Doorgifte buiten de EER
Toolsz to Touch geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Toolsz to Touch ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Bewaren van gegevens
Toolsz to Touch bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Toolsz to Touch hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
• medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
• (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
• gegevens van medewerkers en zzp-ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
• gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
• bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Wijzigingen Privacy Statement
Toolsz to Touch kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website www.toolsztotouch.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Toolsz to Touch te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met uw behandelaar door een e-mailbericht te sturen naar info@toolsztotouch.nl. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk en met uw toestemming is gegeven door anderen, die bij de behandeling betrokken zijn. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke aantekeningen van de behandelaar.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Toolsz to Touch persoonsgegevens verwerkt of anderszins, kunt u contact opnemen met uw behandelaar door een e-mailbericht te sturen naar info@toolsztotouch.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Klachtenregeling
Indien u een klacht heeft over uw behandeling of behandelaar dan dient u dit in eerste instantie met uw behandelaar te bespreken. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u in contact worden gebracht met een klachtenfunctionaris. Toolsz to Touch is aangesloten bij de klachtenregeling van P3NL. Voor meer informatie over deze regeling en de te volgen stappen, kunt u de link raadplegen. (https://www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten).

Wil je het anders?
Ik kom graag met je in contact om te kijken hoe ik jou kan helpen. Laat je gegevens achter en dan neem ik contact met je op.